Prawa pacjenta

Prawa pacjenta
Regulamin świadczenia usług w Skinlogica Kosmetologia i Laseroterapia

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ?Regulaminem?, określa zasady korzystania z usług kosmetologicznych oraz medycyny estetycznej świadczonych w instytucie kosmetologii i medycyny estetycznej Skinlogica, zwanego dalej ?Instytutem?.

2. Pacjenci Instytutu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetologicznego lub medycyny estetycznej, zwanego dalej ?Zabiegiem?.

3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Pacjent ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

2. Pacjent

1. Pacjentem Instytutu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Instytutu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

3. Pracownicy

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownicy Instytutu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

3. Wszelkie odstępstwa od zasad Pacjenci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, managerowi lub innemu członkowi obsługi Instytutu.

4. Świadczenie usług kosmetologicznych, medycyny estetycznej

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Pacjentem wywiad medyczny w celu ustalenia czy na stan zdrowia Pacjenta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

2. Każdy Pacjent jest zaznajomiony z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.

3. Pacjenci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

4. Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Pacjent winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

5. Pacjent jest zobowiązany do nie posiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Pacjenta na jego odpowiedzialność.

6. Pacjenci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku gdy stwierdzi pozostawanie Pacjenta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

5. Płatność

1. Pacjent jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetologiczne lub medycyny estetycznej. Cennik Zabiegów jest dostępny w Instytucie oraz dostępny w Internecie pod adresem www.skinlogica.pl/cennik

2. W Instytucie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przedpłata/zapłata na nr rachunku bankowego.

3. Instytut zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Instytucie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Pacjentom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

4. W Instytucie dostępne są także Pakiety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie, których zasady obwarowane są odrębnymi zasadami.

6. Odpowiedzialność

1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Instytutu Pacjenci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciel.

2. Instytut ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, pozostawione w miejscu do tego przeznaczonym. Instytut nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Instytucie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent powinien zatrzymać przy sobie.

3. Instytut ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

4. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Instytutu.

5. Instytut nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetologiczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

7. Rezerwacje

1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Instytucie osobiście, telefonicznie lub e-mailowo lub za pomocą wiadomości na portalu Facebook.

2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Instytut do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Pacjenta oraz w przypadku zabiegów wykupionych w ramach pakietów do zakwalifikowania zabiegu jako wykonany, co wiąże się z pobraniem odpowiedniej opłaty.

3. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Instytut zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Pacjenta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.

4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Pacjenta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

5. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Instytutu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

6. W szczególnych przypadkach Instytut zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Instytut jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

7. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

8. Reklamacje

1. Pacjent ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Instytucie w dowolnej formie.

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Instytucie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Instytutu . Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni od daty dostarczenia na adres Instytutu.

4. W przypadku uznania reklamacji Instytut dokona zwrotu ceny Zabiegu Pacjentowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, Instytut może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.

5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę ? w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Instytut zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

9. Postanowienia końcowe

1. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Instytut lub Pracownicy.

2. Instytut zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Instytucie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetologicznych lub medycyny estetycznej winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 21.03.2017r.

Polityka prywatności oraz plików cookies.

1. Informacje ogólne

1. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu  www.skinlogica.pl prowadzonego w sieci Internet (dalej jako "Serwis"), w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ("Ustawa").

2. Operatorem Serwisu www.skinlogica.pl jest Firma Handlowa SINQ Karol Domagała, ul. Kościuszki 21e42, 63-400 Ostrów Wlkp, NIP 6222467583 (dalej jako ?Instytut?).

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

2. Dane osobowe

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się konieczne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania

3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

5. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

7. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez ich samodzielną weryfikację w siedzibie Instytutu. Dodatkowo użytkownik może skorzystać ze swojego prawa wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres kontakt@skinlogica.pl

8. Instytut wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

9. W szczególności Instytut zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

3. Otrzymywanie informacji handlowych

1. Poprzez zaznaczenie odpowiednich, odrębnych pól podczas wypełniania formularzy rejestracyjnych lub zgłoszeniowych przez użytkownika następującej przy zamówieniu Oferty lub innych ofert i świadczeń umieszczonych w Serwisie użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Instytut w imieniu własnym lub na dane kontaktowe podane przez użytkownika, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z Serwisu. Zgoda, o której mowa w niniejszym ust. 1, może być w każdej chwili odwołana.

2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej lub kontaktując się z Instytutem pod adresem email kontakt@skinlogica.pl lub pisemnie pisząc na adres Instytutu wskazany w pkt. 1

4. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?stałe? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). ?Stałe? pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics 

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

5. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta ? identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) ? w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

6. Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

7. Zarządzanie plikami cookies ? jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:


  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Regulamin zakupu Voucherów Podarunkowych.

1. Definicje

Voucher Podarunkowy, zwany dalej Voucherem ? voucher na określony zabieg lub na określoną kwotę.

Klient zwany dalej zamawiającym ? osoba nabywająca Voucher.

Obdarowany - osoba, dla której został zamówiony Voucher, osoba realizująca Voucher.

Skinlogica ? Instytut, w którym zakupiony i realizowany jest Voucher.

2. Szczegółowe informacje

1. Voucher upoważnia do skorzystania z zabiegów oferowanych przez Skinlogica.

2. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty pod nr telefonu właściwym dla placówki, bądź osobiście w Instytucie Skinlogica Wrocław lub Leszno. Podczas rezerwacji prosimy o poinformowanie nas o fakcie posiadania vouchera oraz o podanie nazwiska Obdarowanego.

3. Voucher:

 • należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu,
 • ważny jest przez 6 miesięcy od momentu jego nabycia,
 • nie podlega zwrotowi, ani wymianie na gotówkę,
 • nie łączy się z innymi promocjami i rabatami dostępnymi w Skinlogica.

4. W przypadku, gdy wartość zabiegu jest niższa niż wartość Vouchera, Skinlogica nie jest zobowiązana do zwrotu różnicy wartości.

5. W przypadku, gdy wartość zabiegu przekroczy wartość Vouchera, Obdarowany dopłaca różnicę.

6. Jeżeli Voucher został zakupiony na zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, Obdarowany ma możliwość zamiany na inne o tej samej wartości.

7. Voucher może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Skinlogica.

8. Skinlogica nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie Vouchera.

9. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Vouchera. Zamawiający i Obdarowany oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią i akceptują ją w całości.

Regulamin promocji "Poleć nas"

1. W promocji może wziąć udział każda osoba, która przynajmniej raz skorzystała z zabiegów depilacji laserowej LightSheer Duet oferowanej w Instytucie Skinlogica, z wyłączeniem bezpłatnych konsultacji.

2. Warunkiem skorzystania z promocji jest polecenie zabiegu depilacji laserowej Light Sheer Duet innej osobie(osobie poleconej), nie będącej dotychczas klientem Instytutu Skinlogica, poprzez podanie imienia i nazwiska osoby poleconej.

3. Zarówno osoba polecająca jak i polecona muszą skorzystać z zabiegu depilacji laserowej Light Sheer Duet w Instytucie Skinlogica.

4. Po wypełnieniu warunków promocji osoba polecająca otrzymuje rabat -50% na kolejny zabieg depilacji laserowej LightSheer Duet, osoba polecana otrzymuje rabat -20% na pierwszy zabieg depilacji laserowej LightSheer Duet.

5. Z promocji można skorzystać dowolną ilość razy, za każdym razem wypełniając warunki promocji.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Promocja nie obniża kosztu zakupu pakietów depilacji laserowej LightSheer Duet.

7. Promocja trwa od dnia. 01.02.2016 r. do odwołania.

Regulamin promocji "Pakiet zabiegów depilacji laserowej".

1. Postanowienia ogólne

1. Wzięcie udziału w Promocji dotyczącej zakupu dowolnego "Pakietu zabiegów depilacji laserowej" oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

2. Organizatorem Promocji jest: 

Firma Handlowa SINQ Karol Domagała
ul. Kościuszki 21e42
63-400 Ostrów Wlkp
NIP 6222467583 zwanym dalej ?Skinlogica? lub ?Organizator?.

3. W promocji mogą brać udział wyłącznie dorosłe osoby fizyczne dokonujące zakupu "Pakietu zabiegów".

2. Zasady Promocji

1. Do udziału w Promocji uprawnia zakup dowolnego "Pakietu zabiegów" z oferty Skinlogica.

2. Pakietem zabiegów nazywane są 6, 12, 18, 24 lub więcej zabiegów oferowanych w ramach promocji lub wyznaczonych indywidualnie przez Pracownika Skinlogica. 

3. Cena "Pakietu zabiegów" wyznaczona jest indywidalnie dla Pacjenta przez Pracownika Skinlogica lub określona w cenniku dostepnym na stronie www.skinlogica.pl oraz w Instytucie Skinlogica. 

4. Pakiet upoważnia do korzystania z określonej liczby zabiegów wykupionych przez Pacjenta,  na wybrane  przez Pacjenta części ciała, przez okres dwóch lat od daty zakupu.

5. Wykonanie zabiegu objętego promocją możliwe jest wyłącznie w Instytucie kosmetologii i medycyny estetycznej Skinlogica ul. Namysłowska 2A 50-304 Wrocław oraz Skinlogica ul.Namysłowska 2a 63-100 Leszno.

6. Uprawnienia wynikające z zakupu Pakietu zabiegów nie będą możliwe po upływie daty określonej w pkt.2.4 niniejszego regulaminu.

5. Pacjentom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za niewykorzystane zabiegi.

3. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Pacjenta do wykonania zabiegu j, w przypadku stwierdzenia przez Kosmetologów zatrudnionych w Instytut Skinlogica ewidentnych przeciwwskazań do poddania Pacjenta takiemu zabiegowi. O przeciwwskazaniach Pacjent został poinformowany podczas konsultacji.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zabiegu w dniu zgłoszenia się Pacjenta do Instytut Skinlogica. W celu wykonania zabiegu zaleca się dokonanie uprzednio telefonicznej lub mailowej rezerwacji.

4. Regulamin

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji, jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.skinlogica.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie każdorazowo ogłaszana na stronie www.skinlogica.pl i będzie dostępna w Instytucie Skinlogica.

5. Czas trwania promocji

1. Promocja rozpoczyna się dnia 10 czerwca 2015 r. i trwa do odwołania. Zabiegi zakupione w ramach "Pakietu zabiegów" wykonywane są zgodnie z pkt.2.2 niniejszego regulaminu.

6.Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie ? listem poleconym na adres Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji. Nie złożenie reklamacji w podanym terminie oznacza zrzeczenia się przez Pacjenta wszelkich roszczeń.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji na piśmie. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Regulamin promocji "#STUDENTZNIZKA"

 1. Zniżka -10% może zostać wykorzystana na zabiegi depilacji laserowej, chemabrazji, mikrodermabrazji, peelingu kawitacyjnego, leczenia trądziku, dermapen, mezoterapii igłowej, zabiegów modelowania sylwetki , Kriolipolizy LipoContrast , Alma Accent, Endermologie LPG.
 2. Promocja nie dotyczy zabiegów anty-aging (Laser Emerge, Termolifting, AlmaHarmony Xl), zabiegów medycyny estetycznej oraz zakupu kosmetyków
 3. . Oferta nie łączy się z innymi rabatami.
 4.  Promocja trwa od dnia 1.10.2018 r do odwołania.
 5. Warukiem otrzymania zniżki jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej przez Pacjenta Skinlogica oraz zamieszczenie dowolnej informacji o Instytucie Skinlogica na prowadzonym przez Pacjenta profilu społecznościowym np. Facebook/ Instagram.

Regulamin promocji " Usuń tatuaż z rabatem"

 1. Aby otrzmać rabat należy wykupić serię 3 lub więcej zabiegów usuwania tatuażu laserem Alma Harmony Xl.
 2. Przysługujący w ramach promocji rabat: Od 3 zabiegów - 15% (pod cover); Od 6 zabiegów -30% (usuwanie).
 3. Liczbę zabiegów potrzebnych do usunięcia tatuażu ustala kosmetolog podczas konsultacji.

 4. Rabat można otrzymać po płatności z góry za serię zabiegów.

 5. Promocja trwa od dnia 20.02.2019 do odwołania.

 6. Zabiegi należy wykorzystać, jeśli nie wystąpią ważne przeciwwskzania, w okresie 1 roku od daty zakupu.

 7. Za niewykorzystane zabiegi Pacjentowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

ZASADY BEZPIECZNYCH ZABIEGÓW W INSTYTUCIE SKINLOGICA

ZASADY BEZPIECZNYCH ZABIEGÓW W INSTYTUCIE  SKINLOGICA W WARUNKACH ZAGROŻENIA ZAKAŻENIEM SARS-CoV-19 (COVID 19) 

Drodzy Klienci Instytutu Skinlogica, 

aby zapewnić Wam i całemu naszemu Zespołowi bezpieczne warunki zabiegów wprowadziliśmy zasady, które są zgodne z wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego

Dla naszego wspólnego dobra prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i dostosowanie do naszych zaleceń. 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów gabinetu w obecnej sytuacji zagrożenia zakażeniem  SARS-CoV-19 (COVID 19) jest dla nas priorytetem. 


 1. Codziennie potwierdzamy dobry stan zdrowia całego naszego Zespołu. W celu ochrony nasi Kosmetolodzy wyposażeni są w odpowiedni strój, jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice i okulary ochronne. 

 2. Przyjmujemy tylko osoby zdrowe. Przed wizytą każdy klient zostanie poproszony o wypełnienie i podpisanie ankiety epidemiologicznej. 

 3. Wszystkich klientów, u których występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną, są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, zamieszkują  z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, w ciągu tygodnia miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji informujemy, że nie zostaną przyjęci/ umówieni na wizytę.

 4. Ograniczyliśmy liczbę klientów oraz wydłużyliśmy godziny pracy gabinetów, aby zapewnić odpowiednie odstępy czasowe pomiędzy klientami.

 5.  W gabinecie Wrocław może przebywać 3 klientów, w gabinecie Leszno 2 klientów.

 6. Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych telefonicznie lub mailowo. 

 7. Zrezygnowaliśmy z poczekalni oraz serwowania napojów i przekąsek. Z poczekali usunęliśmy również wszelkie gazety i czasopisma. 

 8. Personel dba o zachowanie odpowiedniej odległości 1,5m pomiędzy klientami. 

 9. Klienci zobowiązani są do noszenia osłony nosa i ust oraz dezynfekcję/ umycie rąk bezpośrednio po wejściu do gabinetu.

 10. Podczas wizyty prosimy o nieużywanie telefonów komórkowych. 

 11. Prosimy o przychodzenie na wizyty bez osób towarzyszących oraz o wyznaczonej godzinie. Oczekiwanie w recepcji nie jest możliwe.

 12.  Klient w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu zostanie poproszony o: dezynfekowanie rąk i założenie  środka ochrony zasłaniającego usta i nos lub zastępczo innego rozwiązania  spełniającego  jego funkcję,  jeżeli specyfika zabiegu na to pozwala.

 13.  Podczas zabiegów używamy tylko tekstyliów jednorazowych (bielizna jednorazowa/ ręczniki jednorazowe, czepki jednorazowe), które są odpowiednio utylizowane.

 14. Dezynfekujemy  wszystkie powierzchnie kontaktowe w gabinetach przed każdym klientem (urządzenia, fotele, szafki, klamki itd.) specjalistycznymi środkami wiruso i bakteriobójczymi. 
 15. Dezynfekujemy specjalistycznymi środkami wiruso i bakteriobójczymi wszystkie powierzchnie wspólne kilka razy na dzień oraz na zakończenie każdej zmianyDo zobaczenia na bezpiecznych wizytach w SKINLOGICA ! 

Regulamin zakupu dowolnego "Pakietu zabiegów".

1. Postanowienia ogólne

1. Wzięcie udziału w Promocji dotyczącej zakupu dowolnego "Pakietu zabiegów" oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

2. Organizatorem Promocji jest:

Firma Handlowa SINQ Karol Domagała 

ul. Kościuszki 21e 42 

63-400 Ostrów Wlkp 

NIP 6222467583 zwanym dalej Skinlogica lub Organizator.

3. W promocji mogą brać udział wyłącznie dorosłe osoby fizyczne dokonujące zakupu "Pakietu zabiegów".

2. Zasady Promocji

1. Do udziału w Promocji uprawnia zakup dowolnego "Pakietu zabiegów" z oferty zabiegów Skinlogica.

2. Pakietem zabiegów nazywane są 3 lub więcej zabiegów oferowanych w ramach obowiązującej promocji lub wyznaczonych indywidualnie przez Pracownika Skinlogica podczas konsultacji z Pacjentem . 

3. Cena "Pakietu zabiegów" wyznaczona jest indywidualnie dla Pacjenta przez Pracownika Skinlogica lub określona w cenniku dostępnym na stronie www.skinlogica.pl oraz w Instytucie Skinlogica. 

4. Pakiet uprawnia do korzystania z określonej, podczas zakupu, liczby zabiegów wykupionych przez Pacjenta,  na wybrane  przez Pacjenta zabiegi i części ciała.

5. Wykonanie zabiegu objętego promocją możliwe jest wyłącznie w Instytucie kosmetologii i medycyny estetycznej Skinlogica ul. Namysłowska 2A 50-304 Wrocław oraz Skinlogica ul.Namysłowska 2a 63-100 Leszno przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. W szczególnych przypadkach, na wniosek Pacjenta, możliwe jest wydłużenie ważności ?Pakietu?.

6. Uprawnienia wynikające z zakupu Pakietu zabiegów nie będą możliwe po upływie daty określonej w pkt.2.5  niniejszego regulaminu.

5. Pacjentom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian  za niewykorzystane zabiegi lub w zamian za zabiegi, z których Pacjent chce dobrowolnie zrezygnować. 

6. W szczególnych przypadkach, na wniosek Pacjenta, możliwa jest zamiana wykupionych zabiegów na inne z oferty zabiegów Skinlogica, w tej samej cenie. 

3. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Pacjenta do wykonania zabiegu , w przypadku stwierdzenia przez Kosmetologów lub Lekarzy zatrudnionych w  Skinlogica, ewidentnych przeciwwskazań do poddania Pacjenta takiemu zabiegowi. O przeciwwskazaniach Pacjent został poinformowany podczas konsultacji.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zabiegu w dniu zgłoszenia się Pacjenta do Instytut Skinlogica. W celu wykonania zabiegu zaleca się dokonanie uprzednio telefonicznej lub mailowej rezerwacji.

4. Regulamin

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji, jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.skinlogica.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie każdorazowo ogłaszana na stronie www.skinlogica.pl i będzie dostępna w Instytucie Skinlogica.

5. Czas trwania promocji

1. Promocja rozpoczyna się dnia 10 czerwca 2015 r. i trwa do odwołania. Zabiegi zakupione w ramach "Pakietu zabiegów" wykonywane są zgodnie z pkt 2.5  niniejszego regulaminu.

6.Postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie  listem poleconym na adres Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji na piśmie. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

REGULAMIN KONKURSU MOTYWUJEMY DO DZIAŁANIA

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą MOTYWUJEMY DO DZIAŁANIA prowadzonym poprzez portal www.Facebook.com, na profilu Skinlogica zwanym dalej Konkursem.


Art. 1. Organizator konkursu.

Konkurs prowadzony jest na stronie na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (zwanego dalej Regulaminem).

Organizatorem Konkursu jest Instytut SKINLOGICA Karol Domagała ul. Kościuszki 21 e/42 63-400 Ostrów Wlkp. NIP 6222465783 (dalej Organizator konkursu).

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Administratorowi danych osobowych Uczestników, a nie serwisowi Facebook.

Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Art. 2. Czas trwania konkursu

Konkurs trwa: od 04.01.2021 r. do 13.01.2021 r. do godziny 23:59. (dalej: Czas Trwania Konkursu). Organizator, z ważnych powodów, może przedłużyć bądź skrócić czas trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej.


Art. 3. Uczestnictwo w konkursie

Konkurs organizuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu Skinlogica na portalu www.Facebook.com

https://www.facebook.com/skinlogica/

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które spełniają warunki

uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego profilu w serwisie społecznościowym Facebook, zgodnego z Regulaminem portalu Facebook.

Jeden uczestnik konkursu może posługiwać się tylko jednym zweryfikowanym kontem na portalu Facebook.

Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

Uczestniczyć w Konkursie nie mogą pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a takżee członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie) oraz osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.


Art. 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać zadanie konkursowe oraz posiadać publiczne konto na portalu Facebook.

 Zadanie konkursowe:

Należy wykonać zdjęcie przedstawiające/ obrazujące dobre nawyki np. zdrowotne, żywieniowe, dotyczące aktywności fizycznej lub dbania o urodę, które uczestnik wprowadził lub wprowadzi do swojej codzienności. 

Odpowiedź na zadanie konkursowe należy opublikować pod postem konkursowym. 

Organizator konkursu zabrania publikowania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. Takie treści będą niezwłocznie usuwane.

Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik potwierdza, że jest autorem opublikowanego zdjęcia i ma do niego pełnię praw autorskich.

Uczestnik Konkursu ponosi wyłączna odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych innych osób związana z zamieszczeniem zgłoszenia w konkursie.

Z chwilą zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik udziela nieodpłatnie Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji, w szczególności do działań promocyjnych poprzez publiczne rozpowszechniania utworu w poprzez wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp za pośrednictwem aplikacji konkursowej znajdującej się na Facebooku lub w serwisie Facebook, należącej do Organizatora, a także utrwalanie, repostowanie i zwielokrotnianie w swoich kanałach social media.


Art. 5. Zasady przyznawania nagród

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej starannościci Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Skinlogica w serwisie Facebook, do dnia 17.01.2021 r. najpóźniej do godziny 23.59.

O wygranej decyduje Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora konkursu. Jury Konkursowe spośród kompletnych zgłoszeń: publikacja poprawnej odpowiedzi konkursowej wybierze 5 Zwycięzców Konkursu.

Uczestnik konkursu może zamieścić dowolną ilość odpowiedzi konkursowych pod zadaniem konkursowym, które zostaną opublikowane na portalu Facebook w trakcie trwania konkursu.

Wygrywa zdjęcie, które będzie najbardziej kreatywne.

Organizator konkursu ogłosi listę zwycięzców poprzez publikację ich nazwisk i imion

/lub nicku na swojej stronie na Facebooku pod postem konkursowym.

Aby odebrać nagrodę należy skontaktować się z Organizatorem drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisiew ww.Facebook.com w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie swojego imienia i nazwiska Organizatorowi Konkursu.

Organizator przetwarza dane osobowe w celu wydania nagrody. Dane zostaną wykorzystane jednorazowo do odbioru nagrody, po czym zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych jest Organizator akcji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika ma charakter dobrowolny.


Art. 6. Nagrody

Nagroda w konkursie są:

5 x Voucher na zabiegi modelowania sylwetki Kriolipoliza LipoContrast o wartości 249 zł każdy.

Kazdemu ze Zwycizców zostanie przyznana jedna nagroda, czyli jeden laureat otrzyma 1 Voucher. Nagrody będą do odbioru w Instytucie Skinlogica ul. Namysłowska 2a 50-304 Wrocław. Po wcześniejszym ustaleniu, w razie wyraźnych wskazań medycznych istnieje możliwość wymiany nagrody na inną o tej samej wartości. Organizator wyłącza możliwośćc wypłaty ekwiwalentu pienieznego za Nagrodę.


Art. 7. Roszczenia i reklamacje

Jakiekolwiek roszczenia w zwiazku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od zakończenia etapu Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia.

Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościciach związanych z Konkursem drogą mailową na adres kontakt@skinlogica.pl

Reklamacje beda rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrujac reklamacje stosować bedzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail podany przez Uczestnika.


Art. 8. Postanowienia końcowe

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, ze wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiazaca moc prawna w zakresie realizacji Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.